Uw kind aanmelden?

Als door PPO (samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs) Rotterdam is vastgesteld dat een kind de zorg van het speciaal basisonderwijs nodig heeft ontvangen de ouders een ‘toelaatbaarheidsverklaring'. Na ontvangst van deze beschikking kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een school voor Speciaal Basisonderwijs in Rotterdam. Voor alle kinderen die niet afkomstig zijn van basisscholen uit Rotterdam geldt dat ze eerst moeten worden aangemeld bij het samenwerkingsverband. Als er een SBO-advies volgt, kan de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.

Als een kind wordt aangemeld bij de Johannes-Martinusschool volgt een kennismakend gesprek met de ouder(s) of verzorgers. Eén van de directieleden of intern begeleiders verstrekt informatie over onze school. Na dossieranalyse en een didactisch onderzoek volgt een bespreking in de ”intake-commissie”. In deze bespreking wordt het ontwikkelingsniveau van het aangemelde kind vastgesteld en een prognose opgesteld. Vastgesteld wordt in welke groep we het kind gaan plaatsen en de eerste handelingsactiviteiten worden geformuleerd.

Hierna worden de ouders op de hoogte gesteld van de bevindingen van de intake-commissie en kan tot inschrijving worden overgegaan. Een aantal weken na de plaatsing vindt een gesprek plaats tussen de ouders van het nieuwe kind en de intern begeleider.

Plaatsing van nieuwe kinderen kan bij ons gedurende het gehele schooljaar. Er is geen wachtlijst.