Financiën

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar 55 euro per kind.
Dit bedrag besteden we aan de schoolreis, Sinterklaas, feestdagen, vervoerskosten,
groepsactiviteiten, kinderboeken en diversen.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is.

Als we op schoolkamp gaan vragen wij een apart bedrag. Dit wordt tijdig met u gecommuniceerd.  

In de Medezeggenschapsraad is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
en de besteding hiervan uitvoerig besproken en unaniem goedgekeurd.

Het rekeningnummer van de Johannes-Martinusschool is:
NL20 ABNA 0506557286
ten name van Johannes-Martinusschool RVKO.